Saturday, November 20, 2010

Helena, Gabriel, Sabina, Lucyna, Krystyna Rozental, Warszawa, Twarda 3 m 78, tel: 12840


Moi dziadkowie,i ich trzy córki mieszkali w oficynie na Twardej 3.  Oficyna oznacza budynek znajdujący się w tylnej części działki budowlanej, bez dostępu bezpośrednio z ulicy. Okna oficyny wychodzą na podwórze, wejście prowadzi przez sień lub przejazd bramy głównego budynku oraz przez podwórze.


Zdjęcie z Warszawy we wrześniu 1939 roku. Na lewej stronie zdjęcia kościół Wszystkich Swietych i dom pl. Grzybowski 7. Dom obok to nr. 1 na ulicy Twardej .

To zdjecie jest robione pod koniec 1939 roku. Po bombardowaniu we wrześniu. Nie ma juz domów przy Twardej 1 i Panskiej 22. Dom przy placu Grzybowskim nr. 7 jeszcze stoi. Podwórko z * to Twarda 3 gdzie mieszkala moja mama z dziadkami. Na pózniejszych zdjeciach caly ten teren miedzy Kosciolem Wszystkich Swietych a domem Twarda 7 (róg Marianskiej) zostal "zniwelowany"!

Huset där Twarda gatan började tillhörde den triangelformade platsen och hette Plac Grzybowski nummer 7. Huset, här på vänstra sidan, närmaste granne till kyrkan träffades av tyska bomber under första veckan i september 1939 och brann ner. Bredvid det höga huset ser man något lägre husen längs Twardagatan (nr. 1, 3 och 5).

Huset där Twardagatan började tillhörde den triangelformade platsen och hette Plac Grzybowski nummer 7. Huset, närmaste granne till kyrkan träffades av tyska bomber under första veckan i september 1939 och brann ner. Twarda 3

finns inte mera.

Den utplånades av tyska Luftwaffe under första veckan av kriget i september 1939. Huset var det andra huset från entrén från Twarda 3 dvs över gården.


Asterisken * på bilden längs ner från Google Earth visar den aktuella platsen. Numera finns där en kort gata "Emilii Plater" nämnd efter en polsk (e.g. litauisk) kvinnlig ledare av de polska styrkorna i November-upproret mot ryssarna(1830).


Ingen vet numera var mina morföräldrarnas lägenhet låg (1 tr upp) eller en sådan trivial sak såsom deras telefonnummer 128 40 eller lägenhetsnummer 79. Egentligen oviktiga saker att komma ihåg men det känns på något sätt skönt att få veta det. Annars blir det bara torra uppgifter från databaser om deras deportationer till Treblinka (Gabriel Rozental och Helena Rozental).


I tiotal år har jag sökt och sökt bilden på huset Twarda 3 och tittat igenom tusentals bilder från Warszawa. Jag visste att huset var den tredje räknat från kyrkan. Första huset (Plac Grzybowski 7) från kyrkan hade numrering som tillhörde själva platsen, först därefter kom nr. 1 och 3.

Tack vare bilden på huset Plac Grzybowski 7 kunde jag söka mig vidare till Twardagatan 1 och 3.

Twarda 3 var platsen varifrån min moster Sabina åkte i en hästdragen utsmyckad droska till sitt bröllop i synagogan Nozyka som låg (och ligger) vid Twarda 4. Droskan åkte flera varv runt Grzybowski Platsen för att slutligen stanna framför byggnaden som låg nästan rakt mittemot.

Synagogan är den enda synagogan i Warszawa som överlevde kriget. Under kriget användes det av tyskarna som stall för arméhästar och magasin.

Nozyk synagogan vid Twardagatan är den enda synagogan i Warszawa som överlevde kriget. Under kriget användes det av tyskarna som stall för arméhästar och magasin.

Tyskarna bytte namnet från Twarda till Querstrasse. Efter kriget fick den inte heller heta Twarda men Krajowej Rady Narodowej, en polsk vänsterorganisation som skulle vara ett samlingsorgan för vänster- och liberalorienterade partier.

Först år 1970 Polen fick den delen av gatan där mina morföräldrar bodde tillbaks sitt namn Twarda, Hård. Namnet fick gatan för att den var en huvudgata i den träskiga regionen, den enda som hade en hård beläggning och därför var farbar under alla årstider. Senare gick även elektrisk spårvagn nr 20 längs Twardagatan till Plac Grzybowski.

Vi fördes aldrig till Twarda som barn. Ibland gick jag med min far till Bagno-gatan (träsket) där det fanns all handel med järn, vattenkranar och dylikt. Trots att det var 100 m till Twarda 3 gick vi aldrig dit. Det fanns där bara ett tomt tomt bakom ett trästaket.

Det enda som min Pappa uppreppade ibland var en vers (hans egen) om att 
Nu dånar runtomkring 
då Twarda 3 är på frammarsch

Wokół cała ziemia drży,
idzie Twarda numer trzy


Det handlade om min mor!

På den fantastiska hemsidan warszawa1939
hittade jag direkt Plac Grzybowski. Den gröna färgen på kartan representerar hus som "överlevde" kriget och finns för närvarande. Den röda färgen markerade hus som inte längre fanns men var beskrivna på hemsidan. Resten, hus utan markering var inte beskrivna.

Det gröna huset är naturligtvis kyrkan och huset bredvid, det röda var en fem våningshus som försvann i samma väva således sönder-bombade av tyska Luftwaffe som intilliggande husen Twarda 1 och Twarda 3.

http://www.warszawa1939.pl/index.php
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,11400770,Plac_Grzybowski_100_lat_temu__targ_i_wielka_kamienica.html

Twarda 3 exists no more
It was wiped out by the German Luftwaffe during the first week of war in September 1939. The house was the second house from the entrance of Twarda 3 ie the courtyard.

The asterisk * in the picture at the bottom of the Google Earth map shows the current location. Nowadays there is a short street "Emilii Plater" named after a Polish (eg Lithuania) female leader of the Polish forces in the November uprising against the Russians (1830).

Nobody knows now where my grandparents house was (1st floor), or such a trivial thing as their phone number 128 40 or apartment number 79. Actually unimportant things to remember but it feels somehow nice to know. Otherwise it will just be data from databases on their deportations to Treblinka (Gabriel and Helena Rozental).

I have searched for a picture of the house Twarda 3 for ten years and looked through thousands of photos from Warsaw. I knew that the house was the third from the church. On photographs, the first house to the right  (Plac Grzybowski 7) from the church had numbers that belonged to the location itself, and thereafter was no. 1 and 3.

Thanks to the image of the house Plac Grzybowski 7 I could find Twardagatan 1, 3 and 5.

Twarda 3 was the place from where my aunt Sabina rode in a horse-drawn cab adorned for her wedding to the synagogue Nozyka that was (and is) at Twarda 4. The cab drove several laps around the Grzybowski Square to finally stop in front of the building that was almost directly opposite their house.

The synagogue is the only synagogue in Warsaw that survived the war. During the war it was used by the Germans as stables for the army horses and magazines.

The Germans changed the name of the street from Twarda to Querstrasse. After the war, it didn’t get the name Twarda back but was instead named Krajowej Rady Narodowej, a Polish left-organization that would be an agency for the left and liberal-oriented political parties.

Finally in 1970, the part of the street where my grandparents lived changed name back to Twarda, Hard. The name of the street was that it was a main road in the swamp region, the only one who had a hard coating and therefore was navigable in all seasons. Later on, the electric tram No. 20 rode along Twardagatan to Plac Grzybowski.

We never went to Twarda as children. Sometimes I went with my father to Bagno street (swamp) where there was trade in iron, water faucets and the like.
Although it was only 100 m to Twarda Street nr 3 we never went there. It was only an empty lot behind a wooden fence.

The only thing that my Dad sometimes repeated was a verse (his own)
Wokół Cała Ziemia drży,
idzie Twarda now trzy

Around the whole earth trembles
Here comes Twarda (hard) number three

It was about my mother!

On the great webpage warszawa1939 I found Plac Grzybowski right away. The green color on the map represents buildings that "survived" the war and still exist. The red color shows houses that no longer exist but were described on the website. The rest are houses that were not described.

The green house is of course the church (Plac Grzybowski nr. 5) and the house next door, the red was a five-storey building (nr. 7) that in September 1939 disappeared at about the same time, thus bombed by German Luftwaffe as adjacent houses Twarda 1 and Twarda 3.Church at Plac Grzybowski nr. 5, year 1946. New roof and new side building on the right.


Thursday, November 18, 2010

Sunday, November 14, 2010

De liberala kvinnorna i EgyptenDe liberala kvinnorna i Egypten behöver inte bära burka. De skall dock assistera sina men då de badar och gärna sträcka en handduk efter badet.

5 minuter till sex - Vad gör man i Sharm ?