Saturday, June 27, 2015

Janusz Korczak - Pamiętnik z getta - Wszy z Siennej 16, a wróble które karmił przez 20 lat to z Krochmalnej 92.

Janusz Korczak - Pamiętnik z getta. Wszy to z ulicy Siennej 16, a wróble które karmił przez 20 lat to z ulicy Krochmalnej 92


Go­dzi­na szó­sta i pół.
Krzyk­nął ktoś w sy­pial­ni:
– Chło­pa­ki, ką­piel, wsta­wać.
Od­kła­dam pió­ro. Wstać czy nie? Daw­no nie ką­pa­łem się. Wczo­raj zła­pa­łem na so­bie i za­mor­do­wa­łem bez skru­pu­łów jed­nym zręcznym uci­skiem pa­znok­cia – wesz.
Je­śli zdą­żę, na­pi­szę apo­lo­gię wszy. Bo nie­spra­wie­dli­wy i nie­god­ny jest nasz sto­su­nek do tego pięk­ne­go owa­da.
Roz­go­ry­czo­ny chłop ro­syj­ski orzekł:
Wesz nie czło­wiek: wszy­stek krwi nie wy­pi­je.
Uło­ży­łem krót­ką po­wiast­kę o wró­blach, któ­re lat dwa­dzie­ścia karmi­łem. Po­sta­no­wi­łem so­bie za za­da­nie zre­ha­bi­li­to­wać ma­łych zło­dzie­jasz­ków.
Ale kto wej­rzy w upo­śle­dze­nie wszy?
Kto, je­śli nie ja?
Kto wy­stą­pi, kto bę­dzie miał od­wa­gę wy­stą­pić w jej obro­nie?

Friday, June 26, 2015

Korczak’s writings at 16 Sienna street - 1942Korczak’s most known writings from his time at Sienna/Sliska street are his diaries of May–August 1942. However there are other important writings that was taken from Kroczaks room at Sienna 16 by my father, Michal Wasserman Wróblewski. 

Only 65 of 90 writings came to light in 1988 and were published in 1992. 


JANUSZ KORCZAKGHETTO DIARYWITH AN INTRODUCTION BY BETTY JEAN LIFTON

http://arvindguptatoys.com/arvindgupta/ghettodiary.pdf

Tuesday, June 23, 2015

"Orkiestra" pod "batutą" Dra. J. Korczaka - Kto to podpisał to zdjęcie?

Tak, to zdjęcie jest opisane "odręcznie" przez Pana Doktora!


Kto to podpisał to zdjęcie? Korczak?

"Orkiestra" pod "batutą" Dra. J. Korczaka

Grafolodzy do dzieła!

Monday, June 22, 2015

Aparaty Polaroid - Druga i Czwarta Generacja
Nie ma to jak aparaty Polaroid, z których gotowe, wywołane zdjęcia wysuwają się od razu po ich zrobieniu, pełna konkurencja dla cyfrówek! 

בעיני- סטניסלב קרןפקה STANISLAW KRUPKA הוא חסיד אומות העולם , למרות שאינו כלול ברשימות "יד ושם"


מכתב של ינוש קורצ'ק (Janusz Korczak) מ - 28/6/1940. הוא ממוען אל האדון הנכבד קרופקה (Krupka) וראש הכפר ואוורה (Wawra), ומתייחס כנראה לאירוע שקרה באחד ממחנות הקיץ שאליו נסעו חניכי בית היתומים שניהל קורצ'ק. לשונו: חברת "עזרה ליתומים" בוורשה (Warszawa) רחוב קרוכמלנה (יקטורובסקה - Krochmalna - 62) ...

באביב 1940 כתב ינוש קורצ'ק לסטניסלב קרופקה, ראש המועצה של ואוור, מכתב ובו בקשה לעזור בארגון קייטנה נוספת. הוא רצה להבטיח לילדים לפחות מעט מן המעט של תחושת ביטחון ושלווה בעת מלחמה. הוא כתב: "זו יכולה להיות הזדמנותם האחרונה של הילדים להתרוצץ קצת ביער (...). אולי זה הקיץ האחרון".

ראש המועצה של ואוור, סטניסלב קרופקה,התחייב לסייע בהעברה ובהזנה של ילדי בית היתומים, למרות שבאותה תקופה אסרו כבר הגרמנים כלצורה של מתן עזרה ליהודים. קיץ 1940 היה האחרון שבילה ינוש קורצ'ק במרישין, , אחרי 20 שנה כמעט של ביקורים שנתיים.

בעיני- סטניסלב קרופקה הוא חסיד אומות העולם,למרות שאיננו כלול ברשימות יד ושם.