Wednesday, July 8, 2015

Tuesday, July 7, 2015

Krupka Stanisław - Righteous - wspomnienia przyjaciół - his friends rememberAdditional information concerning Krupka.
Jestem w gościnnym domu państwa Łęgowskich. Pan Bolesław na to spotkanie za­prosił najbliższych przyjaciół Stanisława Krup­ki. W przytulnym mieszkanku przy ul. Rzeźbia­rskiej w Aninie zastałem Alfreda Wolframa, Stanisława Cieszkowskiego, Jerzego Mateckiego. Obserwuję tych ludzi. Oto mają przybli­żyć mi postać swojego przyjaciela, który po­magał im przeżyć trudy wojny i z którym stawa­li oko w oko ze śmiercią. Pamiętają go dobrze i wiedza o nim prawie wszystko. W zbiorowej opowieści rysują jego postać...
...— To on, jako jeden z pierwszych podejmu­je działalność konspiracyjną w ruchu oporu. Szedł z pomocą partyzantom różnych formac­ji, czy to w czasie łapanek, czy to w czasie wydawania fałszywych kennkart.
On przychodzi z pomocą dzieciom żydo­wskim z sierocińca, kierowanego przez dr Ja­nusza Korczaka. Przez długi okres okupacji w swym domu przechowuje Żyda.


Jozef Badecki wrote:
I am as a guest in the house of the Łęgowski family. Mr. Bolesław Łęgowski invited to this particular meeting three of the Stanisław Krupkas closest friends. In the cozy apartment at Rzeźbia­rska str in Anin I found, Alfred Wolfram, Stanisław Cieszkowski, Jerzy Matecki.
I watch these people. Here they are going to describe for me the character of their friend, who helped them to survive the hardships of the war and with whom stood eye to eye with death. They remember him well and know almost everything about him. In the collective stories draw his character....
- He was one of the first to take the underground activity in the resistance movement. He was helping the partisans/underground of different political formations, during the roundups and also issuing fake ID cards (kennkarte).
- He is helping Jewish children from the orphanage, led by Dr. Janusz Korczak. For a long period of (German) occupation in his home he hides a Jew.


The Association for Janusz Korczak´s Living Heritage, Posthumously Honors,
Stanisław Krupka, as Righteous Mensch Among the Nations.

Mensch (Yiddish: מענטש‎ mentsh, cognate with German: Mensch "human being") means "a person of integrity and honor.