© står för copyright, det engelska ordet som närmast motsvarar upphovsrätt. Copyrightsymbolen har ingen rättslig verkan i Sverige, men kan tjäna som påminnelse att verket är skyddat av upphovsrätt och varna den som vill använda verket, helt eller delvis, att de flesta nyttjanden kräver tillstånd. Ett tillstånd från upphovsmannen eller om den är död från upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrätten gäller i 70 år efter att en upphovsman har gått bort.

Upphovsmannens namn skall alltid anges efter symbolen. Även årtal och platsen för den första publiceringen är brukligt att ange.

Att t.ex. ett fel namn är angivet efter symbolen i ett verk innebär inte att den namngivne automatiskt har upphovsrätt till verket.

Vad en stor pojke borde veta, Kan upphovsrätten överlåtas?

En upphovsman som vill offentliggöra eller sprida sitt verk kan upplåta sin förfoganderätt eller delar av den till någon annan.

En upplåtelse av förfoganderätten är exempelvis vad som sker när författare tecknar avtal om utgivning med ett förlag. Författaren upplåter då till förlaget rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten genom utgivning. Upplåtelsen är dock begränsad i omfattning och tid. När det gäller exempelvis förlagsavtal, är upplåtelsen begränsad till att omfatta utgivning av verket i bokform och på svenska språket. Vidare gäller en sådan upplåtelse endast så länge utgivning pågår.

En överlåtelse av förfoganderätten innebär däremot att förvärvaren inträder helt i upphovsmannens ekonomiska rättigheter och det är således förvärvaren som ger tillstånd till visst nyttjande.

Till skillnad från den ekonomiska rätten kan den ideella rätten inte upplåtas eller överlåtas. Däremot kan den ideella rätten efterges. Till skydd för upphovsmannen kan dock den ideella rätten endast efterges om det står klart i vilken art och omfattning detta sker. En total eller alltför omfattande eftergift är däremot inte bindande, eftersom det inte går att överblicka vilka framtida konsekvenser en sådan eftergift kan få.

Läs mera på Sveriges Författarförbundets fantastiska sida. Det är därifrån jag hämtade texten och kunskapen! Nu vet jag Vad en stor pojke borde veta!

http://www.forfattarforbundet.se/radgivning/vanliga-fragor/kan-upphovsratten-overlatas/