Saturday, January 11, 2014

Papież Franciszek i sprawa ks. Wojciecha Lemańskiego - Pope Francis, We kindly ask Your Holiness to meet and talk to the Father Lemański personally – with no mediators or middlemen - to avoid potential distortion of his words and views!


Czy papież Franciszek też podpadł abk. Hoserowi?
Wśród 32 dzieci, które papież Franciszek ochrzcił w niedzielę w Kaplicy Sykstyńskiej, znalazła się 7-miesięcza Giulia. Jej rodzice nie mają ślubu kościelnego. Dlatego ich proboszcz odmówił chrztu dziecka. Papież jednak okazał znacznie więcej serca i dziecku, i jego rodzicom.

Czy papież Franciszek też podpadł abk. Hoserowi? Zobaczymy czy papież  nie dostanie pokoju w Koscielnym Domu Emerytów, tuż  obok ks. Lemanskiego!

17 stycznia 2014.. Czy papież Franciszek znów podpadł abk. Hoserowi? Wg. szwedzkich gazet od dzisiaj wolno karmić piersią w Kaplicy Sykstyńskiej. Ks. Lemanski podpadł abk. Hoserowi za mniejsze "wyczyny"!

Papież Franciszek i sprawa ks. Wojciecha Lemańskiego

Petycje tak jak ta poniżej nie dają rezultatu. Moje pytanie jest czy doszły lub czy w ogóle dochodzą do adresata!
Wasza Świątobliwość,
Zwracamy się do Waszej Świątobliwości z prośbą o interwencję w sprawie ks. Wojciecha Lemańskiego, któremu Biskupi polscy próbują zamknąć usta.  Ks. Lemański  szerzy poglądy podobne do poglądów Waszej Świątobliwości,  a podzielają je liczni katolicy zatrwożeni  losem Kościoła.
Ks. Lemański nie podważa nauk Kościoła, kwestionuje jedynie postępowanie oraz opinie niektórych hierarchów oraz polityków w Polsce. Sprzeciwia się ich językowi nienawiści, głównie gdy wypowiadają się na temat in vitro, krytykuje Biskupów za milczenie w sprawie pedofilii w Kościele. Nie pochwala bogacenia się księży, podczas gdy parafianie przymierają głodem. Należy podkreślić, że swoimi wypowiedziami zjednał sobie nie tylko wierzących regularnie uczestniczących w życiu religijnym Kościoła, ale i tych, których rzadko można było spotkać na Mszy. Mało tego:  ks. Lemański zyskał SZACUNEK ateistów oraz ludzi, którzy odeszli od Kościoła takiego, jakim się stał - nieprzyjaznego PRAWDZIE  oraz  rozterkom egzystencjalnym współczesnego człowieka.
Ks.  Lemański  nie atakuje Kościoła jako takiego, lecz niektóre WYNATURZENIA tej instytucji. Posługuje się  przy  tym konkretnymi nazwiskami, nie generalizując - a więc nie narażając na dyskredytowanie osób, których jego wypowiedzi nie dotyczą. 

Swoim odważnym postępowaniem  doczekał się najpierw zakazu wystąpień publicznych - od swego przełożonego Biskupa  Henryka Hosera ( wcześniej, w 2012 ukarany przez niego upomnieniem kanonicznym) -  oraz  gróźb, że zostanie mu odebrane probostwo (cytat zhttp://spoleczenstwo.newsweek.pl/ks--wojciech-lemanski--buntownik,105153,1,1.html - „Przełożony księdza Lemańskiego, biskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hoser (…). Właśnie zakazał ks. Lemańskiemu kontaktów z mediami i zagroził mu odebraniem probostwa”). Kiedy groźby i zakazy nie zadziałały, ks. Lemański został usunięty z urzędu i przeniesiony na emeryturę.

Załączamy kilka linków do artykułów, z których Wasza Świątobliwość będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat ks. Lemańskiego i traktowania go przez przełożonych. Jednocześnie apelujemy do Waszej Świątobliwości, z ufnością, desperacją i z pokładaną w Waszej Świątobliwości wiarą oraz nadzieją, iż wraz z Waszą Świątobliwością nadeszły w końcu czasy oczyszczenia Kościoła z grzechów, przed którymi tak pięknie duchowni potrafią ostrzegać z ambony, a których sami często  się dopuszczają. 
Oczekujemy również, że winni zostaną ukarani jeszcze za swego życia. Gdyż to przecież za życia dostarczyli - głównie molestowanym dzieciom - wielu cierpień. Liczymy, że Kościół nie będzie więcej chronił przestępców w sutannach i pozwoli, by byli potraktowani tak, jak każdy inny (świecki) przestępca na to zasługuje.
Bardzo prosimy Waszą Świątobliwość, by osobiście spotkał się i porozmawiał z ks. Lemańskim - bez pośredników - aby uniknąć ewentualnych zniekształceń jego wypowiedzi i poglądów.

Z poważaniem,
Ada Śmigiel - Wierząca, która odeszła od Kościoła
Danuta Prymak – Agnostyczka
Marzena Pyszniak - Katoliczka praktykująca
Agnieszka Klimkiewicz – Ateistka
Izabela Gruchalska - Wierząca, która odeszła od Kościoła
Anna Burda – Ateistka
Marzena Bartusik - Katoliczka praktykująca
Żaneta Walasiak - Katoliczka praktykująca
Beata Czubacka – Katoliczka praktykująca

2.) Parafianie piszą list otwarty do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Celestino Migliore:
Cytat: „Podczas ostatniego spotkania z abp. Hoserem ksiądz Lemański usłyszał, że nie ma żadnych autorytetów.
– Mam – odparł spokojnie i zaczął wymieniać: – Bardzo bliski moim poglądom był abp Józef Życiński. Wiele nauczyłem się od bp. Tadeusza Pieronka, a teraz trafił mi się jeszcze papież Franciszek i słucham go każdego dnia. Więcej autorytetów nie poszukuję.”


(English)

Your Holiness,
We appeal to Your Holiness with a request to intervene in the matter of the priest, Father Wojciech Lemański, whom Polish Bishops are trying to silence. Father Wojciech Lemański spreads out ideas similar to the views of Your Holiness and they are shared by many Catholics alarmed with the situation within the Church, in Poland. 
Father Wojciech Lemański does not deny the teachings of the Church. He only questions the behavior and opinions of the hierarchs and politicians in Poland. He objects to the hate language, mainly when in vitro is being discussed and he criticizes the Bishops for being silent about pedophilia problems in the Church. He does not approve of priests getting wealthy, while their parishioners are starving. 
It should be noted that with his statements he won over not only believers, regularly engaged in the religious life of the Church but also those who rarely could be found attending Mass. Not only that: Father Lemański won RESPECT of the Atheists and Christians whom long time ago, gave up on the Church because of the way it has become – Hostile to the TRUTH and to the existential dilemmas of a present man.
Father Wojciech Lemański does not attack the Church as a whole, but some distortions within the institution. He uses actual names, does not generalize, and is not engaged in, nor motivated by, discrediting people who are not in his statements.
Because of his courageous actions, he first, was ordered not to speak his mind publicly - by his Superior Bishop Henryk Hoser (earlier, in 2012, punished by him with canonical admonition) - and then threatened with being taken away from him rectory (quotation fromhttp://spoleczenstwo.newsweek.pl/ks--wojciech-lemanski--buntownik,105153,1,1.html – „ Superior of the priest Lemański, Bishop of the Diocese of Warsaw - Praga Henryk Hoser (.). Just forbade priest Lemański to contact the media and threatened to take away his parish”.) When threats and prohibitions failed to silence him, Father Lemański was removed from his service and moved into retirement.
We are attaching a few links of the articles which will allow Your Holiness to learn more about Father Lemański and how he was treated by his superiors. At the same time, we kindly appeal to Your Holiness with our trustfulness, desperation, hope and faith that together with Your Holiness,that the time has come at last, for purifying the Church of these sins. The sins we are warned about, so perfectly, by the clergy in their pulpits. Sins which they are often committing themselves.
We also expect that the guilty ones will be punished in THIS life as in THIS life they caused - mainly to the molested children - a lot of pain. We hope that the Church will no longer protect criminals in cassocks and will allow both society and the law, to treat them the way they deserve to be treated. Just like other (laic) criminals.

We kindly ask Your Holiness to meet and talk to the Father Lemański personally – with no mediators or middlemen - to avoid potential distortion of his words and views.
Sincerely,
Ada Śmigiel - Believer who walked away from the Church
Danuta Prymak  - Agnostic
Marzena Pyszniak - Practicing Catholic
Agnieszka Klimkiewicz - Atheist
Izabela Gruchalska - Believer who walked away from the Church
Anna Burda  - Atheist
Marzena Bartusik - Practicing Catholic
Żaneta Walasiak - Practicing Catholic
Beata Czubacka – Practicing Catholic

Links:
2.) Parishioners write the open letter to His Excellency Archbishop Celestino Migliore:
Quotation: “During the last meeting between Archbishop Hoser and Priest Lemański he heard that he had no authorities.
-I do have them - he calmly answered and started to quote : -Very close views to mine had archbishop Życiński. I have learned a lot from bishop Tadeusz Pieronek, and now appeared Pope Francis who I listen to on a daily basis. I am not looking for anymore authorities".


Friday, January 10, 2014

Stykówki przetrwaly - Contacts survived
Fotografowie zazwyczaj tworzą tzw. stykówki z naświetlonych negatywów. Powstają w ten sposób kolekcje miniatur, ułatwiające fotografowi szybkie odnajdywanie konkretnych klatek w zbiorach. Innym celem może też być wybór fotografii do powiększenia i odrzucania najsłabszych zdjęć.
Oczywiście stykówki ukazują też po kolei jakie kadry wykonywał fotograf. Dla postronnych osób i innych fotografów taka wiedza może być bardzo pouczająca. Szczególnie, jeśli swoje stykówki udostępniają tacy mistrzowie fotografi.

Rok 1956 - pierwsza klasa

Tuesday, January 7, 2014

Sunday, January 5, 2014

A collision avoidance door system in Korczaks Dom Sierot and Nasz Dom.

Once, I read about the two-way traffic on roads, that it is a pure madness. Cars, moving at the speed of over 100 km per hour in opposite directions, rushing just a few feet, sometimes inches apart ...  That means a front collision at 200 km per hour!

In the orphanage at Krochmalna and at Bielany there existed 
unidirectional traffic system. The buildings were constructed to
avoid collisions between running children. Janusz Korczak was involved in the work of the architects planning both orphanages.

Entry and exit to the orphanage at Nasz Dom at Bielany (present view).  Two wide doors. Handles on different sides! One-way traffic, collision-free.

Entry and exit to the orphanage at Nasz Dom at Bielany.  Two wide doors. Handles on different sides! One-way traffic, collision-free.

The orphanage at Nasz Dom at Bielany.  The guests are leaving the house after opening ceremony (1928). Two wide doors, but just one open, the exit. Again, one-way traffic, collision-free.One-way traffic (or uni-directional traffic) is traffic that moves in a single direction on roads. In Korczaks planned orphanages it was adapted in the bedrooms - and most importantly in the dining room. Large dining room, was a common room for hundreds of children, and educators. Children having a duty to bring food trays from the kitchen took one way to the tables while others with empty plates were going out along the walls and never went back through the dining room to avoid "collisions" !


Large dining room at Krochmalna street, was a common room for hundreds of children and educators. Children having a duty to bring food trays from the kitchen took one way to the tables while others with empty plates were going out along the walls and never went back by crossing through the dining room. Just to follow the rules and to avoid the "collisions". Check single handles on double doors, thus indicating one way traffic!
Entry and exit to the orphanage Dom Sierot at Krochmalna street. There were
two wide doors. Korczak and children are leaving the house through the "exit door"! 


One-way traffic never caused any problems for children who understood it and accept alle the rules. However, the adults such as new teachers needed to familiarize themselves with these rules of pedestrian one-way traffic in the orphanage. Ida Merzan, one of the students working at the orphanage,  got her firt lesson of one-way traffic by Korczak. Korczak just stood in her way when she tried to leave the room in the wrong way!