Thursday, November 15, 2012

Korczak och FN-konventionen om barn - Barnkonventionen blir ett lag i Sverige!?

Dr. Janusz Korczak, 1935. foto Hanna Rudniańska/Roman Wroblewski


”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”
Detta citat utgör hörnstenen i den av Sverige underskrivna och ratificerade FN-konventionen om barn.
Barnkonventionen skall införas som svensk lag. Det ger möjligt att åberopa barnkonventionen i domstol och vid handläggning av ärenden vilket stärker barns rätt. 
Tyvärr, skall ännu en utredning om det tillsättas i den polska, jag menar svenska riksdagen.
FN:s barnrättskommitté granskade för ett par år sedan hur Sverige följer barnkonventionen. Sverige fick bl.a. kritik att Barnkonventionen inte har status som lag!

Dr. Janusz Korczak var en av initiativtagarna till det internationella reformarbete som idag knyts till FN:s konvention om barnets rätt.   Janusz Korczak var en av idégivarna till den tidens barnkonvention, Genèvedeklarationen från 1924.
Korczak skrev i en av sina pedagogiska skrifter
Ni säger, att det är svårt att umgås med barn.
Ni har rätt.
För vi måste sänka oss till deras nivå – säger ni.
Ni har fel. …
Det är inte det som tröttar oss.
Utan det, att vi tvingas klättra, för att nå upp till
deras känslor.
Sträcka på oss. Stå på tå.
För att inte såra dem
.