Sunday, April 23, 2017

Komendant Powstania w Getcie Warszawskim, Mordechaj Anielewicz i dzieci z Domu Sierot Korczaka należeli do Haszomer-Hacir


Komendant Powstania w Getcie Warszawskim, Mordechaj Anielewicz (po prawej) od 1934 roku
należał do lewicowo-syjonistycznej organizacji skautowskiej Ha-Szomer Ha-Cair.
Od 1937 był tam dowódcą oddziału (gdudu) hufca „Bechazit” i członkiem komendy warszawskiej. Od 1939 roku wszedł do Komendy Naczelnej Ha-Szomer Ha-Cair.
.
Wiele dzieci z Domu Sierot Janusza Korczaka (po lewej) należało do tej żydowskiej skautowskiej organizacji.